Elementas

 

Elemento Primario:

     Para voce obter seu elemento primario voce deve ser gennin ir na casa de elemento de sua vila e falar com o kakashi.
 

Elemento Secundario:

    Para voce obter seu elemento secundario voce deve ser Jounnin e preucura a casa de elemento secundario. A casa de elemento secundario esta em uma floresta, voce deve preucura-la!
 
OBS: Para voce obter os jutsus de seu elemento voce deve ir na academia de sua vila e la dentro falar com o sabio de seu elemento.
 
Os elementos são:
 
Katon
Duiton
Fuuton
Doton
Raiton
 
 

JUTSUS

Katon

 

* Katonheki 
* Katon Goukakyuu
* Katon Housenka  
* Katon KaryuuEndan
* Katon no jutsu

Suiton:

 

* SuitonDoryuudan 
* SuitonKyuu 
* SuitonSuishouha
* Jutsu Dragão de agua
* Suiton no jutsu

Fuuton:

 

* Fuuton Tornado 
* Fuuton Kaze Kiri no jutsuFuutonKazeDangan
* Fuutonryuunda no jutsu
* Fuuton no jutsu

Raiton:

 

* RairyuuNoTatsumaki
* Raikyuu
* Rai no jutsu
* Raiton Maison
* Consumir raio no corpo

Doton:

 

* Doton doryo dango no jutsu
* Doton Doroudorno
* DotonDoryuuheki 
* Doton kyuu
* Doton no jutsu